Sức khỏe di truyền (genetic health)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa về sức khỏe như sau: sức khỏe là tình trạng hoàn toàn thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không chỉ là không mắc bệnh, tật – “Health is state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absent of disease or infirmity”. Như vậy, rõ ràng có 2 yếu tố quyết định sức khỏe của con người: yếu tố môi trường và yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền tạo nên sức khỏe di truyền (về thể chất và tinh thần); yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe môi trường.