XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG

 Xét nghiệm ADN 

ADN (DNA) là Acid Deoxyribonucleic, là một chuỗi xoắn kép mang vật chất di truyền ở người và hầu hết các loại sinh vật khác. ADN của mỗi người được thừa hưởng một nửa từ bố, một nửa từ mẹ và được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
ADN nằm chủ yếu trong nhân tế bào, mang thông tin di truyền được mã hóa bởi các bazơ nitơ tạo thành nó: adenine (A), guanine (G), thymine (T), cytosine (C). Tất cả các tế bào trong cơ thể đều có ADN giống nhau. 

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Nguyên lý

DNA là một đại phân tử tạo thành vật liệu di truyền của tế bào và bao gồm các thông tin di truyền để sản xuất các protein cần thiết cho cơ thể cũng như cho việc xác định đặc tính tự nhiên của một người. Tương tự, DNA bao gồm các trình tự nucleotide nhỏ, lặp đi lặp lại, không mã hóa được biết đến với sự đa dạng tuyệt vời của họ trong cộng đồng. Một số trình tự lặp đi lặp lại được biết đến như là STRs (Short Tandem (nucleotide) Repeat) có thể được sử dụng cho việc xác định nhận diện người qua hồ sơ di truyền của họ (phân tích DNA trong nhân)

Phương pháp

Với mỗi mẫu xét nghiệm, phòng thí nghiệm của chúng tôi trải qua các bước dưới đây:

Bước 1: Tìm hiểu nguồn gốc của mẫu kiểm chứng theo quy trình được đảm bảo bởi các tập tin đính kèm bằng mã vạch (mã bảo mật).

Bước 2: DNA tách chiết từ các vật liệu sinh học dưới sự kiểm soát với các ứng dụng kỹ thuật được sử dụng.

Bước 3: Định lượng DNA tách chiết thông qua các phản ứng chuỗi trùng hợp định lượng (Real Time PCR_TaqMan®), (Κit QuantifilerTM in ABI 7000 or ABI 7500 machine, Applied Biosystems).

Bước 4: Khuếch đại STRs thông qua PCR (Polymerase Chain Reaction) sử dụng AmpFlSTR plusTM, IdentifilerTM (Applera) or Powerplex 16 (Promega) kit.

Bước 5: Tách các chuỗi DNA khuếch đại qua điện di mao dẫn trong phân tích trình tự tự động (ABI 3130, Applied Biosystems).

Bước 6: Phân tích các chuổi DNA khuếch đại sử dụng GeneMapper ® (Nuclear DNA) hoặc phần mềm SeqScape ® (Mitochondrial DNA)

Công nghệ

DNA được tách chiết dưới dạng vật liệu sinh học cho nghiên cứu từ việc mẫu được thực hiện bằng kỹ thuật PCR sử dụng bột kít Identifiler và sau đó được so sánh với nhau.

Đối với xét nghiệm huyết thống, mười sáu (16) hệ thống đa hình, gọi là LOCI, được thử nghiệm. Đối với mỗi hệ thống đa hình, mỗi người được đặc trưng bởi 2 alen, một thừa hưởng từ người mẹ và một kế thừa từ người cha sinh học. Nếu trong quá trình thử nghiệm con biểu hiện alen mà không được quy cho người được xem là cha, xác suất quan hệ cha con được loại trừ 100%. Nếu trong quá trình thử nghiệm con biểu hiện alen được quy cho người được xem là cha, xác suất của quan hệ cha con được tính toán dựa trên các tần số của alen trong dân số chung.

.

Gen di truyền